← Takaisin

Etelä-Savon Energia ja Nordic Ren-Gas allekirjoittivat yhteistyösopimuksen P2X-polttoainetuotannon kehittämisestä Mikkeliin

Etelä-Savon Energia Oy (ESE) ja Nordic Ren-Gas Oy ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen uusiutuvaa metaania ja vihreää vetyä tuottavan Power-to-Gas-tuotantolaitoksen toteutettavuussuunnittelusta. Mikkeliin Pursialan voimalaitosalueelle rakennettava laitoskokonaisuus on merkittävä vetytalouden investointi, ja tärkeä osa Ren-Gasin hajautettua puhtaiden kaasupolttoaineiden tuotantoverkostoa.

Allekirjoitettu yhteistyösopimus koskee Power-to-Gas-laitoskokonaisuuden teknistaloudellista toteutettavuusanalyysiä Pursialan voimalaitosalueelle Mikkelissä. Analyysillä varmennetaan hankkeen tekninen ja kaupallinen toteutettavuus ennen varsinaista investointipäätöstä. Nyt solmittu yhteistyösopimus on jatkoa osapuolten toteuttamalle hankkeen esiselvitykselle syksyllä 2021.

Suunniteltu Power-to-Gas-laitos on elektrolyyseriteholtaan yli 40 MW, ja se tuottaa vuosittain synteettistä uusiutuvaa metaania määrän, jolla voidaan korvata noin 18 miljoonaa litraa fossiilista dieseliä raskaassa maantieliikenteessä. Polttoainemäärä vastaa noin 600 raskaan ajoneuvon vuosikulutusta Suomessa. Laitoshanke on mahdollista toteuttaa vaiheissa, ja kokonaisuudessaan investoinnin arvo olisi yli 100 miljoonaa euroa. Osapuolet vastaavat kehitystyöstä yhdessä, ja toteutettavuussuunnittelua johtaa projektikehitysyhtiö Nordic Ren-Gas Oy. Sen pääliiketoimintaa on Power-to-Gas-tuotantolaitosten kehitys, tuotantolaitosten omistaminen sekä tuotettujen uusiutuvien liikennepolttoaineiden myynti ja jakelu.

Hanke edistää Etelä-Savon Energian hiilineutraalisuustavoitteita sekä luo vahvaa pohjaa kilpailukykyiselle kaukolämmölle pitkälle tulevaisuuteen. Etelä-Savon Energia Oy saa laitokselta käyttöönsä merkittävän määrän hukkalämpöön perustuvaa, hiilidioksiditonta kaukolämpöä sekä tarjoaa Power-to-Gas-laitokselle laitospaikan ja infrastruktuurikytkennät prosessihyödykkeiden hankintaan. Pursialan laitosalueen hyvät mahdollisuudet sektori-integraation hyödyntämiseen, hyvä logistinen sijainti, sekä Etelä-Savon Energian kaasuliiketoiminnan osaaminen tukevat hankkeen toteutettavuutta.

”Ren-Gas on vahvalla kasvu-uralla toteuttamassa Power-to-Gas hankkeita, jotka edistävät määrätietoisesti Suomen hiilineutraalisuuden saavuttamista. Olemme erittäin iloisia, että pääsemme aloittamaan yhteistyön puhtaiden kaasupolttoaineiden tuotannosta nyt Mikkelissä yhdessä Etelä-Savon Energian kanssa. ESEn osaavan ja innostuneen tiimin kanssa on ollut hienoa viedä hanketta eteenpäin, ja olen erittäin luottavainen, että hyvä yhteistyömme syvenee entisestään jatkossa”, kommentoi Nordic Ren-Gas Oy:n toimitusjohtaja Saara Kujala.

Biopohjainen hiilidioksidi otetaan talteen ja hyödynnetään polttoainetuotannon raaka-aineena

Power-to-X-prosessissa sähköä muutetaan toiseen energiamuotoon. Power-to-Gas prosessin raaka-aineet ovat hiilidioksidi, vesi ja uusiutuva sähkö. Prosessin lopputuotteena on uusiutuva metaani, jota voidaan käyttää liikenteessä kuten biokaasua.  Mikkelin hankkeessa hiilidioksidi otetaan talteen Pursialan voimalaitoksella syntyvistä savukaasuista. Vihreä vety puolestaan tuotetaan pilkkomalla vettä uusiutuvan energian avulla vedyksi ja hapeksi. Syntyvä vihreä vety ja talteen otettu hiilidioksidi yhdistetään metanointiprosessissa uusiutuvaksi metaaniksi, joka jaellaan raskaan tieliikenteen käyttöön.

Prosessi vaatii runsaasti sähköä, joka hankitaan pitkäaikaisilla ostosopimuksilla uusista tuulipuistoista. Lopullisessa koossaan laitoksen sähköntarve olisi lähes 400 gigawattituntia vuodessa, mikä edesauttaisi yli 100 megawatin uuden tuulivoimakapasiteetin syntymistä Suomeen.

Uusiutuvan metaanin tuotannossa syntyvä hukkalämpö otetaan talteen ja hyödynnetään Etelä-Savon Energian kaukolämpöverkossa. Ilmastopäästöt vähenevät Power-to-Gas-tuotantolaitoksen myötä kahta kautta: Polttoon perustuvaa kaukolämmöntuotantoa korvautuu hukkalämmöllä Etelä-Savon Energian lämmöntuotannossa, ja lisäksi hiilidioksidia otetaan talteen merkittäviä määriä uusiutuvan metaanin tuotantoa varten. Valmis polttoaine vähentää fossiilisten polttoaineiden kulutusta raskaassa tieliikenteessä.

Etelä-Savon Energian hiilikädenjälki hiilinegatiiviseksi

Yhteistyösopimus yhtiöiden kesken tähtää pitkäjänteiseen yhteistyöhön puhtaiden energiaratkaisujen kehittämiseksi Mikkelissä. Power-to-Gas-laitos toteutetaan kahdessa vaiheessa siten, että ensimmäinen noin 20 megawatin elektrolyyseri otettaisiin käyttöön vuonna 2026. Ensimmäisessä vaiheessa Pursialan voimalaitoksilta otetaan talteen vuosittain noin 19 000 tonnia biopohjaisia hiilidioksidipäästöjä. Hukkalämmöllä tuotetun kaukolämmön osuus nousee yli 20 prosenttiin Mikkelin kaukolämmöntarpeesta.

Power-to-Gas-laitoksen toinen vaihe valmistuu vuoteen 2030 mennessä, jolloin laitoskokonaisuuden elektrolyyseriteho nousee yli 40 megawattiin. Tällöin yli 40 prosenttia Etelä-Savon Energian kaukolämmöstä voitaisiin tuottaa hukkalämmöillä kustannustehokkaasti. Talteen otetun biopohjaisen hiilidioksidin määrä on noin 36 000 tonnia vuodessa. Biopolttoaineiden käyttö lämmöntuotannossa yhdistettynä hiilidioksidin talteenottoon tekevät Etelä-Savon Energiasta hiilinegatiivisen energiayhtiön.

”Power-to-Gas-kokonaisuuden valmistuttua Etelä-Savon Energian kaukolämmöntuotannon hiilikädenjälki muuttuu hiilinegatiiviseksi, eli muutamme kaukolämmön Mikkelissä hiilinieluksi. Ren-Gasin kanssa allekirjoitettu sopimus on merkittävä jatko ESEn pitkäjänteiselle työlle ja edelläkävijyydelle ilmaston ja puhtaamman ympäristön puolesta. Lisäksi saamme aiempaa edullisempaa kaukolämpöä asiakkaillemme”, toteaa ESEn toimitusjohtaja Erkki Karppanen.

Toteuttavuusanalyysi aloitetaan välittömästi helmikuussa 2022 alussa, ja hankkeen on tarkoitus edetä seuraavaan vaiheeseen vuoden 2022 aikana. Hankkeen luvitus, tekninen esisuunnittelu ja rahoitusjärjestelyt aloitetaan, kun toteuttavuusanalyysin tulokset ovat valmiina ja ne puoltavat hankkeen edistämisestä. Hankkeen ensimmäisen vaiheen rakentaminen voisi alkaa vuoden 2023 aikana ja valmistua vuoden 2026 alkuun mennessä.

 

Lisätietoja:

Nordic Ren-Gas Oy: Toimitusjohtaja Saara Kujala, p. 040 184 9088

Etelä-Savon Energia Oy: toimitusjohtaja Erkki Karppanen, p. 040 535 9999

 

Ren-Gas Oy on puhtaan energian toteuttaja, joka rakennuttaa Suomeen hajautetun puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden tuotanto- ja jakeluverkoston raskaalle maantieliikenteelle. Ren-Gasin tuottamat uusiutuvat polttoaineet tulevat vähentämään fossiilisen dieselpolttoaineen käyttöä raskaassa liikenteessä n. 250 miljoonaa litraa vuodessa, vastaten noin viidesosaa raskaan liikenteen polttoaineen kulutuksesta. Syntyvällä puhtaalla polttoaineella voidaan vähentää yli miljoona tonnia hiilidioksidia vuodessa liikenne- ja energiasektorilla. P2X-polttoaineidensa energialähteeksi Ren-Gas hankkii yli 1200 MW uutta, kotimaista tuulivoimaa.

Etelä-Savon Energia Oy (ESE) on Mikkelin kaupungin omistama energiakonserni, jonka juuret ulottuvat vuoteen 1900. ESE tuottaa palveluita sähkönsiirron ja lämmityksen, sekä ekologisen kaasuautoilun asiakkaille. 2020-luvulla ESEn on panostanut voimakkaasti uusiutuvan energian ja kiertotalouden hyödyntämiseen. Vuonna 2021 konsernin yhtiöt tuottivat noin 57 miljoonan euron liikevaihdon ja työllistivät noin 100 henkilöä.