← Takaisin

Lahti Energia ja Nordic Ren-Gas allekirjoittivat yhteistyösopimuksen Suomen suurimman vetytalouskeskittymän kehittämisestä

Lahti Energia Oy ja Nordic Ren-Gas Oy ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen uusiutuvaa metaania ja vihreää vetyä tuottavan Power-to-Gas-tuotantolaitoksen toteutettavuussuunnittelusta. Lahteen Kymijärven voimalaitosten kylkeen nouseva laitoskokonaisuus on toteutuessaan Suomen suurin vihreään vetyyn liittyvä laitosinvestointi.

Sopimus koskee Power-to-Gas-laitoskokonaisuuden teknistaloudellista toteutettavuusanalyysiä Kymijärven voimalaitosalueelle Lahdessa. Analyysillä varmennetaan hankkeen tekninen ja kaupallinen toteutettavuus ennen investointipäätöstä. Nyt solmittu yhteistyösopimus on jatkoa osapuolten toteuttamalle hankkeen esiselvitykselle syksyllä 2021.

Power-to-Gas-laitos toteutetaan vaiheittain. Lopullisessa koossaan laitoksen elektrolyyseriteho olisi 120 megawattia ja se tuottaisin vuosittain n. 50 miljoonaa litra ekvivalenttia uusiutuvaa kaasupolttoainetta raskaan liikenteen käyttöön. Määrä vastaa lähes neljää prosenttia Suomessa kulutetusta raskaan kaluston polttoaineesta. Kokonaisuudessaan investoinnin arvo olisi noin 250 miljoonaa euroa. Osapuolet vastaavat kehitystyöstä yhdessä,  ja toteutettavuussuunnittelua johtaa projektikehitysyhtiö Nordic Ren-Gas Oy. Sen pääliiketoimintaa on Power-to-Gas-tuotantolaitosten kehitys, tuotantolaitosten omistaminen sekä tuotettujen uusiutuvien liikennepolttoaineiden myynti ja jakelu.

Lahti Energia saa laitokselta käyttöönsä merkittävän määrän hukkalämpöön perustuvaa, hiilidioksiditonta kaukolämpöä sekä tarjoaa Power-to-Gas-laitokselle laitospaikan ja infrastruktuurikytkennät prosessihyödykkeiden hankintaan. Kymijärven laitosalueen hyvät mahdollisuudet sektori-integraation hyödyntämiseen sekä keskeinen maantielogistinen sijainti tukevat hankkeen toteutettavuutta.

–          Ren-Gasin tavoitteena on toteuttaa Suomeen hajautettu puhtaiden kaasupolttoaineiden tuotanto- ja jakeluketju raskaan tieliikenteen käyttöön. Lahti Energian osaava tiimi ja yhtiön sitoutuminen hiilineutraaliuden saavuttamiseksi ovat tehneet yhteistyöstämme sujuvaa. Olemme erittäin innostuneita viemään toteutettavuussuunnittelua eteenpäin yhteistyössä. Kymijärven alue tarjoaa erittäin hyvät mahdollisuudet uusiutuvan kaasupolttoaineen tuottamiselle ja jakelulle sekä hukkalämpöjen hyödyntämiselle, mikä tekee Lahdesta kiinnostavan logististen keskuksen Ren-Gasin tuotannolle, kertoo Nordic Ren-Gas Oy:n toimitusjohtaja Saara Kujala.

 

Voimalaitoksen hiilidioksidipäästöt talteen ja hyötykäyttöön

Power-to-X-prosessissa sähköä muutetaan toiseen energiamuotoon. Power-to-Gas prosessin raaka-aineet ovat hiilidioksidi, vesi ja uusiutuva sähkö. Prosessin lopputuotteena on uusiutuva metaani, jota voidaan käyttää liikenteessä kuten biokaasua.  Lahden hankkeessa hiilidioksidi otetaan talteen Kymijärven voimalaitoksella syntyvistä savukaasuista. Vihreä vety puolestaan tuotetaan pilkkomalla vettä uusiutuvan energian avulla vedyksi ja hapeksi. Syntyvä vihreä vety ja talteen otettu hiilidioksidi yhdistetään metanointiprosessissa uusiutuvaksi metaaniksi, joka jaellaan raskaan tieliikenteen käyttöön.

Prosessi vaatii runsaasti sähköä, joka hankitaan pitkäaikaisilla ostosopimuksilla uusista tuulipuistoista. Lopullisessa koossaan laitoksen sähköntarve olisi yli 1 000 gigawattituntia vuodessa, mikä edesauttaisi n. 300 megawatin uuden tuulivoimakapasiteetin syntymistä Suomeen.

Uusiutuvan metaanin tuotannossa syntyvä hukkalämpö otetaan talteen ja hyödynnetään Lahti Energian kaukolämpöverkossa. Ilmastopäästöt vähenevätkin Power-to Gas-tuotantolaitoksen myötä kahta kautta: päästöjä tuottavien polttoaineiden käyttöä korvautuu hukkalämmöllä Lahti Energian lämmöntuotannossa, ja lisäksi hiilidioksidia otetaan talteen merkittäviä määriä uusiutuvan metaanin tuotantoa varten. Valmis polttoaine vähentää fossiilisten polttoaineiden kulutusta raskaassa tieliikenteessä.

 

Lahti Energian hiilikädenjälki hiilinegatiiviseksi

Allekirjoitettu yhteistyösopimus tähtää pitkäjänteiseen yhteistyöhön puhtaiden energiaratkaisujen kehittämiseksi Lahdessa. Power-to-Gas-laitos toteutetaan kahdessa vaiheessa siten, että ensimmäinen noin 20 megawatin elektrolyyseri otettaisiin käyttöön vuonna 2025. Ensimmäisessä vaiheessa Kymijärven voimalaitoksilta otetaan talteen vuosittain noin 19 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä, mikä vastaa noin neljännestä Lahti Energian nettopäästöistä. Hukkalämmöllä tuotetun kaukolämmön osuus nousee noin 10 prosenttiin.

Power-to-Gas-laitoksen toinen vaihe valmistuu vuoteen 2030 mennessä, jolloin laitoskokonaisuuden elektrolyyseriteho nousee noin 120 megawattina. Tällöin lähes 40 prosenttia Lahti Energian kaukolämmöstä voitaisiin tuottaa hukkalämmöillä kustannustehokkaasti. Talteen otetun hiilidioksidin määrä on yli 100 000 tonnia vuodessa, mikä on enemmän kuin Lahti Energia oman toiminnan netto CO2-päästöt.

–          Power-to-Gas-kokonaisuuden valmistuttua Lahti Energian kaukolämmöntuotannon hiilikädenjälki muuttuu hiilinegatiiviseksi, eli mahdollistamme suuremmat päästövähenemät kuin oma toimintamme aiheuttaa. Toteutuessaan hanke muuttaisi siis kaukolämmön Lahdessa hiilinieluksi. Ren-Gasin kanssa allekirjoitettu sopimus on merkittävä tapahtuma yhtiön historiassa, luonnehtii Lahti Energian toimitusjohtaja Jouni Haikarainen.

Toteuttavuusanalyysi aloitetaan välittömästi vuoden 2022 alussa, ja hankkeen on tarkoitus edetä seuraavaan vaiheeseen vuoden 2022 aikana. Hankkeen luvitus, tekninen esisuunnittelu ja rahoitusjärjestelyt aloitetaan, kun toteuttavuusanalyysin tulokset ovat valmiina ja ne puoltavat hankkeen edistämisestä. Hankkeen ensimmäisen vaiheen rakentaminen voisi alkaa vuoden 2023 aikana ja valmistua vuoden 2025 loppuun mennessä.

 

Lisätietoja:

Nordic Ren-Gas Oy: Toimitusjohtaja Saara Kujala, p. 040 184 9088

Lahti Energia Oy: toimitusjohtaja Jouni Haikarainen, p. 040 709 5690

 

Ren-Gas Oy on puhtaan energian toteuttaja, joka rakennuttaa Suomeen hajautetun puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden tuotanto- ja jakeluverkoston raskaalle maantieliikenteelle. Ren-Gasin tuottamat uusiutuvat polttoaineet tulevat vähentämään fossiilisen dieselpolttoaineen käyttöä raskaassa liikenteessä n. 250 miljoonaa litraa vuodessa, vastaten noin viidesosaa raskaan liikenteen polttoaineen kulutuksesta. Syntyvällä puhtaalla polttoaineella voidaan vähentää yli miljoona tonnia hiilidioksidia vuodessa liikenne- ja energiasektorilla. P2X-polttoaineidensa energialähteeksi Ren-Gas hankkii yli 1200 MW uutta, kotimaista tuulivoimaa.

 

Lahti Energia Oy on monipuolinen ja vastuullinen energiakonserni, joka tuottaa asiakkailleen huolettomia energiaratkaisuja. Yhtiön panostukset ekotehokkuuteen ja uusiutuviin energiamuotoihin siivittivät Lahden Euroopan vuoden 2021 ympäristöpääkaupungiksi. Lahti Energia tuottaa räätälöityjä energiaratkaisuja yritysasiakkaille sekä kaukolämpöä ja sähköä paikallisilla kierrätys- ja biopolttoaineilla. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 156 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti yli 200 henkilöä.