← Projektit

Pori

  • Sijainti Aittaluoto, Pori
  • Vedyn tuotanto 12 000 tonnia vuodessa
  • Metaanin tuotanto 24 000 tonnia vuodessa
  • Tuotannon aloitus Vuonna 2027
  • CO2-hyödyntäminen 100 000 tonnia CO2 vuodessa
  • Kaukolämpö 200 GWh vuodessa
     

Esiselvitys
Q1/2022

Toteutettavuus-
analyysi
Q2/2023

YVA ja Luvitus
Q1/2024

Rakennutus
2025-2027

Tuotanto
2027

Puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden ja CO2-vapaan kaukolämmön yhteistuotantolaitos Porin Aittaluotoon

Nordic Ren-Gas Oy suunnittelee Power-to-Gas -tuotantolaitosta Poriin. Hankkeen tavoitteena on rakentaa tuotantolaitos, joka tuottaa uusiutuvaa synteettistä metaania, vetyä ja hukkalämmöstä tuotettua kaukolämpöä. Laitos toimii osana puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden tuotantoketjua  raskaalle liikenteelle sekä meriliikenteelle . Laitoksen suunniteltu sijaintipaikka on Pori Energian Aittaluodon biovoimalaitoksen välittömässä läheisyydessä, jolloin sijainti mahdollistaa hiilidioksidin tehokkaan talteenoton sekä kaukolämpöintegraation. 

Hanketta edistetään tiiviissä yhteistyössä Pori Energian kanssa. Alustavan aikataulun mukaan ensimmäisen vaiheen laitoksen rakentaminen ajoittuisi vuosille 2025–2027. 

Uusiutuvan synteettisen metaanin, vedyn ja hukkalämmöstä tuotetun kaukolämmön valmistus perustuu hiilineutraaliin polttoainekiertoon. Laitos koostuu teknologiakokonaisuudesta, johon sisältyy vedyn tuotanto, hiilidioksidin tuotanto savukaasuista, metaanintuotanto, metaanin jatkokäsittely, kaasun käsittely ja nesteytys, sekä lämmöntuotanto apulaitteineen, integraatioineen ja rakennuksineen.

Ren-Gasin tavoitteena on rakentaa Suomeen tuotantoverkosto, jolla vuoteen 2030 mennessä pystytään tuottamaan noin 20 % raskaan liikenteen käyttämästä polttoaineesta ja 8 % Suomen kaukolämmön tarpeesta. Tämä tarkoittaa, että Ren-Gasin portfolio korvaa yli 240 miljoonaa litraa fossiilisen dieselin käyttöä raskaassa liikenteessä sekä 2,5 TWh fossiilisilla ja puupolttoaineilla tuotettua kaukolämpöä. Yhteensä Ren-Gasin hankkeet toteutuessaan vähentävät Suomen kasvihuonepäästöjä yli 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa.

Tätä tavoitetta varten Ren-Gas kehittää 300 MW metaanitehon laitosportfoliota, josta Porin 40 MW projekti muodostaa keskeisen osan. Portfolio mahdollistaa myös merkittävän tuulivoiman lisärakentamisen Suomessa projektikohtaisten pitkäaikaisten sähkönmyyntisopimusten avulla. Lisäksi hankeportfolion 600 MW elektrolyyserikapasiteetti, joka pystyy reagoimaan nopeasti sähköjärjestelmän muutoksiin, lisää Suomen sähköverkon joustavuutta ja näin mahdollistaa entistä enemmän puhtaan uusiutuvan energian lisärakentamista Suomessa.

Ren-Gas

Lisätietoja:

Nordic Ren-Gas Oy: Hankekehitysjohtaja Lauri Puro, p. 050 300 6043

Ren-Gas Oy on puhtaan energian toteuttaja, joka rakennuttaa Suomeen hajautetun puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden tuotanto- ja jakeluverkoston raskaalle maantieliikenteelle. Ren-Gasin tuottamat uusiutuvat polttoaineet tulevat vähentämään fossiilisen dieselpolttoaineen käyttöä raskaassa liikenteessä n. 250 miljoonaa litraa vuodessa, vastaten noin viidesosaa raskaan liikenteen polttoaineen kulutuksesta. Syntyvällä puhtaalla polttoaineella voidaan vähentää yli miljoona tonnia hiilidioksidia vuodessa liikenne- ja energiasektorilla. P2X-polttoaineidensa energialähteeksi Ren-Gas hankkii uutta kotimaista tuulivoimaa.